İletişim

Barida Hotels 102 Cad. No: 81 Isparta / TURKEY

MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

ÖNGÖR GRUP TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Misafir Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Misafir Aydınlatma Metni

Öngör Grup Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş markası olan Barida Hotels olarak (kısaca “Barida Hotels” ya da “Şirket”) siz değerli misafirlerimize daha nitelikli ve kaliteli bir konaklama hizmeti vermeye gayre ederken, kişisel verilerinizin güvenliği konusunu da büyük bir hassasiyetle ele aldığımızı bildirmek isteriz. Bu amaçla da, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren bütün işlemlerde verilerinizin gizliliği ve korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Dolayısıyla kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (KVK) da yer bulan kişisel veri güvenliği konusundaki evrensel nitelikli temel prensipler dahilinde işliyoruz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK’da veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede Veri Sorumlusu, konaklama hizmeti aldığınız Barida Hotels’in bağlı olduğu Öngör Grup Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’dir. İletişim bilgilerimiz aşağıda verilmiştir:

Barida Hotels | 102 Cad. No: 81 | ISPARTA

info@baridahotels.com

+90 (246) 500 25 25

İrtibat: Adil Demirağ | adil@baridahotels.com

www.baridahotels.com

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz öncelikle KVK Kanunu’ndaki ilkeler dikkate alınarak;

• Telefon ve e-posta yoluyla sizlerden gelen rezervasyon taleplerine cevap verilebilmesi,

• Uzaktan ya da bizzat tesisimize gelerek yaptığımız başvuruya istinaden misafir kaydınızın oluşturulması,

• Konaklama süresince otel ağından internet erişiminiz için gerekli yetkilendirmenin yapılabilmesi,

• Tesis bünyesinde karşılanamayan özel ihtiyaç ve taleplerinizin dışardan karşılanabilmesi,

• 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gibi ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurumlara bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi,

• Konaklama bedelinin tahsili ve e-fatura, e-arşiv benzeri mali belgelerin düzenlenmesi,

• Konaklama, muhasebe, bilişim, fiziki mekan güvenliği gibi ticari ve teknik iş süreçlerimizin yürütülmesi,

• Misafirlerimizin konfor ve memnuniyetini artırma önceliklerimiz doğrultusunda hizmet kalitemizin değerlendirmeye yönelik görüş ve önerilerin alınması, ihtiyaç ve beğenilere göre hizmetlerimizin özelleştirilerek sunulması,

• Hizmet anlayışımız, kalite standartlarımız, özel gün ve dönemlere özel tarifelerimiz gibi konularda misafirlerimizin e-bülten, kısa mesaj, e-posta gibi elektronik yöntem ve araçlarla bilgilendirilmesi,

• Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşların sektörel düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları doğrultusunda KVK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Gerek rezervasyon ve misafir kaydı aşamasında ve gerekse konaklama sırasında elde edilen verileriniz, Kanunun 10 uncu maddesindeki aydınlatma yükümlülüğü ve 4 üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde, Barida Hotels’de ancak açık rızanız alınmak kaydıyla işlenir.

Diğer yandan, Kanunun 5 nici maddesinde sayılan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemeler, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gibi uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde de kişisel veriler işlenebilir. Özel nitelikli kategorideki sağlık bilgileriniz de 6 ncı maddede belirtilen koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

 

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Barida Hotels’in yürüttüğü faaliyetlerin niteliğine göre sizlerden KVK Kanunu’na uygun olarak elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz öncelikle; otel hizmetlerinin gereği olarak kurum içinde Ön Büro, Kat Hizmetleri, Restoran, Muhasebe gibi departmanlarla paylaşılmaktadır. Bunun dışında, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca misafir kaydının hemen akabinde elektronik ortamda ilgili kolluk birimine, ticari iş ilişkilerimizin gerektirdiği mutabakatların sağlanması amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde acentelere, şehir içi ve şehirlerarası seyahat şirketleri gibi tedarikçi firma ve çözüm ortaklarımıza, sizlerin özel ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda dışardan temin edilmesi gereken ürün ve hizmetler için ilgili kişi ve firmalara, online ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili banka ve sanal pos hizmeti tedarikçisine, olası uyuşmazlıklarda hukuk, bilişim ve muhasebe hizmeti alınan kişilere aktarılabilecektir.

 

5. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel sağlık bilgileriniz gibi özel nitelikli kategoridekilerle birlikte tüm kişisel verileriniz, sizlere özel verilen hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte öncelikle, rezervasyon, misafir kaydı ve konaklama aşamalarında doğrudan sizlerden ya da temsilcilerinizden temin edilmektedir. Ayrıca, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz ve sosyal medya mecralarından, bilgi ve rezervasyon hattımızdan, anlaşmalı seyahat acentelerimiz, iş ve çözüm ortaklarımızdan sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kişisel verileriniz bizlere ulaşmaktadır.

Sayılan yöntem ve amaçlarla elde edilen kişisel verileriniz, otelcilik hizmetlerinin taahhüt ettiğimiz kalite ve sektörel normlar çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla Kanunun 5 nici maddesinde sayılan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri gibi kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanabilecek ve güncellenerek işlenebilecektir.

 

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Yöntemi

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK Kanununun 11 inci maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Barida Hotels’e iletmeniz durumunda niteliğine göre talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Barida Hotels tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

7. Başvurunun Yapılması

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yasal haklarınız kapsamındaki başvuru ve taleplerinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle İrtibat Kişisi Adil Demirağ’ın adil@baridahotels.com adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile Başvuru ve Bilgi Talep Formuna linkten ulaşabilirsiniz.

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Tour photos

Outletler

Otelimiz bünyesinde bulunan outletlerde siz de kendinize uygun bir eğlence imkanı bulabilirsiniz.

Tümünü Gör

Telefon Rezervasyonu

Telefonla otel yetkilimizle görüşerek dilediğiniz odaya güvenle rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Telefon

+90 (246) 500 25 25

Email

info@baridahotels.com